Vedtekter for RMCK

Vedtekter for Rjukan MC Klubb – RMCK

Vedtatt 28-02-2015

Det som er merket rødt er nytt 

                      

 § 1 – Formål

RMCK har som formål å arbeide for at motorinteresserte kan dyrke sin interesse i positivt miljø.

RMCK skal arbeide for å organisere og fremme motorsykkelinteressen blant ungdom og andre.

 

§ 2 – Medlemskap

RMCK er åpen for alle interesserte som er villig til å følge RMCKs vedtekter.

 RMCK har to former for medlemskap

 1. Hovedmedlem – Møte-/tale-/stemmerett

 2. Støttemedlem – Møte-/talerett, men ikke stemmerett, eller ei kan leie klubbhuset, kan bære klubbgenser, men ikke ryggmerke. (Har ikke tilbakevirkende kraft)

  Hovedmedlemmer har fortrinn på vinterlagring og turer med begrensede plasser..

   

  § 3 – Årsmøte

  Årsmøte er RMCKs høyeste myndighet

  Kunngjøring av årsmøte og andre aktuelle saker er på internett sidene:www.rjukan-mc.net.

  Ordinært årsmøte avholdes måned skifte januar/februar hvert år.

  Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.

  Konstituering av årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – valg av møteleder – valg av referent
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Innmeldte saker
 5. Valg

 

Alle hovedmedlemmer i RMCK er valgbare og kan pålegges verv/oppgaver i RMCK regi.

 Årsmøtets vedtak treffes ved simpelt flertall.

 Regnskapsåret omfatter tiden 1.januar til 31.desember.

 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller forlanges av 1/3 av stemmeberettigete medlemmene.

 

§ 4 - Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og (3) styremedlemmer.

Sekretær og (kasserer) eller nestleder kan kombineres med annet styreverv bortsett fra leder.

Ved valg bør kun halve styret skiftes ut av gangen.

 Styremøter avholdes etter behov.

Medllemsmøter avholdes etter behov.

 Styret har ansvar for RMCKs økonomiske disposisjoner.

Tillgang til bank konto er Leder og kasserer.

Det tillegger styret å utarbeide instruks for bruk og utleie av klubbhuset.

 Styret innkaller til årsmøter og forbereder de saker som skal legges fram for årsmøtet.

 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre av styrets medlemmer er tilstede.

Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme, unntatt ved personvalg, som avgjøres ved loddtrekning

 

§ 5 – Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte , med gjeldende fra neste år.

 Kontingenten skal innbetales til RMCK , ved forfall . Det sendes 1 purring med purre gebyr , ved avslutning av medlemskap skal Ryggmerke leveres tilbake til klubben.

Kun de som har betalt kontingent regnes som medlemmer av RMCK, med de rettigheter og plikter dette innebærer.

 

§ 6 – Tolking av vedtekter

Tolking av vedtekter tilligger styret i RMCK  og de er suverene.

 

§ 7 – Utmelding / eksklusjon                      

Medlemmer av RMCK kan ekskluderes hvis de ikke følger opp RMCKs vedtekter, ikke oppfylles sine økonomiske forpliktelser eller handler på en annen måte som er til skade for RMCK eller motorsyklismen eller motorsyklisters omdømme.

 

§ 8 – Vedtektsendringer

Endring av RMCKs vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er besluttet av årsmøtet.

 

§ 9 – Oppløsning av RMCK

Forslag om oppløsing av RMCK må behandles på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene skal være ordinært årsmøte.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan RMCKs aktiva skal fordeles.

Sammenslutning med annen organisasjon regnes ikke som oppløsning, men skal behandles av ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.05 | 11:45

Det er ikke planlagt noen tur rundt Tinnsjøen. Men det er en fin tur

...
29.04 | 15:28

Heisann. Mener å ha hørt noe om at det bruker å være en Tinnsjøen rundt dag på våren/sommer Lør/Søn.Er det noen som vet eller tar jeg helt feil? Hilsen Ole

...
16.10 | 12:05

Hei. Se gjestebok skrevet av Tov Arild

...
02.05 | 19:02

Husker motorcross på Svadde, det var spennede.

...
Du liker denne siden